Habarlar

 • 2022-nji ýyldaky gyzgyn satuw tigir
  Iş wagty: Iýun-29-2022

  Ol ýerde köp meşhur we täsirli türgenleşikler bar.Maşk sanawynyň ýokarsynda egirme maşklary bar.Egriji welosiped iň ýokary täsirli kardio fitnes enjamlaryndan biridir, bedeniň doly dokumalaryna kislorod we ýokumly maddalar hödürleýär we ýürek-damar ulgamyňyzyň has köp işlemegine kömek edýär ...Koprak oka»

 • PL-TD460H-L Öý ýörelgesi
  Iş wagty: Maý-24-2022

  Sagdyn bolmak ömürlik bir zat, global COVID-19 döwründe öýde maşk etmek hadysasy çalt artdy, öýde maşk etmek üçin saglyk peýdasynyň köpdügini hemmämiz bilýäris, bu bedeniňizdäki stresleri boşadyp biler, siz maşk wagtyňyzy maşgalaňyz bilen geçirip biler ...Koprak oka»

 • Fitnesi nädip endige öwürmeli?
  Iş wagty: 22-nji aprel-2222

  Durmuşda bedenterbiýe diňe bir semremegiň we myşsa gazanmagyň usuly däl, eýsem durmuş ýoludyr.Onda nädip fitnesi endik edip bilersiňiz?1. Maksat ýokary bolmaly, ýöne ýetip bolmaýar Çydamlylygyňyzy gowulaşdyrýarsyňyzmy, triatlona gatnaşyňmy ýa-da 25 gezek itergi beriň, maksat goýup bilersiňiz ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 25-2022-nji mart

  Ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi bilen pyýada ýörelgesiniň enjamlarynyň oýlanyp tapylmagy, köp adamy öýden çykman içerde ylgamakdan lezzet alýar. Pyýada ýörelgesini nädip saklamaly? .Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-18-2022

  Söwda ýörelgesi bilen öý ýörelgesiniň arasyndaky tapawut köp pyýada ýörelgesini alyjylary biynjalyk etdi.Fitnes ýerine maýa goýujy bolsun ýa-da adaty fitnes höwesjeňi bolsun, pyýada ýörelgeleri barada henizem az habar bar.Söwda hazynasynyň arasynda näme tapawut bar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-03-2022

  Durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen.Pyýada ýörelgeleri giňden ulanylyp başlandy.Indi barha köp ýöreýän ýörelgeler diňe bir ýönekeý işlemek funksiýalaryna eýe bolman, eýsem wideolara tomaşa edýär we aýdym diňleýär.Esasy nokat, wideo görkezmek enjamyny birleşdirmek w ...Koprak oka»

 • Pyýada ýörelgesi bilen hakyky ylgawyň arasynda näme tapawut bar?
  Iş wagty: -20anwar-11-2022

  1 outdoor Açyk ylgawyň artykmaçlyklary 1. Daşarky ylgawlara gatnaşmak üçin has köp myşsany herekete getiriňYlgamak gaty çylşyrymly sport görnüşidir.Ilki bilen aýagy herekete getirmeli we ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 22-2021-nji dekabry

  Bazar gözleg firmasynyň sazlaşykly bazar düşünjeleriniň hasabatyna görä, 2019-njy ýyldan 2027-nji ýyla çenli ortaça ýyllyk ösüş depgini 6,5% bolan 2027-nji ýylda Europeanewropanyň sport harytlary bazaryndaky girdejisi 220 milliard ABŞ dollaryndan geçer. Bazaryň üýtgemegi bilen ösüş sport harytlary bazary i ...Koprak oka»

 • Näme üçin laýyk bolmak kyn?
  Iş wagty: 13-2021-nji dekabry

  Dünýädäki netijelere şaýat bolmak üçin yzygiderli tagallalary talap edýän ähli zatlara boýun bolmak kyn.Fitnes, elbetde, durmuşda saz gurallaryny öwrenmek, keramika ýasamak we ş.m. ýaly köp zat bar.Näme üçin laýyk bolmak beýle kyn?Köp adamlar wagtynyň ýokdugyny aýdýarlar, köp ...Koprak oka»

 • Akylly bedenterbiýe köpçülikleýin sport üçin täze saýlama öwrüler
  Iş wagty: Dekabr-03-2021

  Häzirki zaman adamlarynyň iň köp gyzyklanýan zatlaryny sorasak, saglyk epidemiýadan soň iň möhüm mowzukdyr.Epidemiýadan soň halkyň saglyk düşünjesiniň 64,6% -i, halkyň maşk ýygylygynyň 52,7% -i gowulaşdy.Speci ...Koprak oka»

123Indiki>>> Sahypa 1/3